Prof. Keshava

Hon'ble Vice Chancellor

Prof. K Shivachithappa

Registrar

Prof. Nirmal Raju

Registrar (Evaluation)

Prof. P Paramashivaiah

Finance Officer

Shri. B. Kariyanna

Principal

Shri. T. N. Hariprasad

Vice - Principal